Nhà phố

 • Nhà phố 09

  Tổng diện tích: 64 m2 Số tầng: 4 Số phòng ngủ: 3
 • Nhà phố 08

  Tổng diện tích: 64 m2 Số tầng: 3 Số phòng ngủ: 3
 • Nhà phố 07

  Tổng diện tích: 64 m2 Số tầng: 3 Số phòng ngủ: 5
 • Nhà phố 06

  Tổng diện tích: 64 m2 Số tầng: 4 Số phòng ngủ: 2
 • Nhà phố 05

  Tổng diện tích: 64 m2 Số tầng: 3 Số phòng ngủ: 2
 • Nhà phố 04

  Tổng diện tích: 64 m2 Số tầng: 4 Số phòng ngủ: 3
 • Nhà phố 03

  Tổng diện tích: 64 m2 Số tầng: 4 Số phòng ngủ: 4
 • Nhà phố 02

  Tổng diện tích: 64 m2 Số tầng: 4 Số phòng ngủ: 3
 • Nhà phố 01

  Tổng diện tích: 64 m2 Số tầng: 4 Số phòng ngủ: 1