Nhà phố

 • Nhà phố 21

  Tổng diện tích: 64 m2 Số tầng: 4 Số phòng ngủ: 2
 • Nhà phố 20

  Tổng diện tích: 64 m2 Số tầng: 3 Số phòng ngủ: 3
 • Nhà phố 19

  Tổng diện tích: 64 m2 Số tầng: 4 Số phòng ngủ: 2
 • Nhà phố 18

  Tổng diện tích: 64 m2 Số tầng: 4 Số phòng ngủ: 2
 • Nhà phố 17

  Tổng diện tích: 64 m2 Số tầng: 4 Số phòng ngủ: 4
 • Nhà phố 16

  Tổng diện tích: 64 m2 Số tầng: 3 Số phòng ngủ: 3
 • Nhà phố 15

  Tổng diện tích: 126 m2 Số tầng: 4 Số phòng ngủ: 3
 • Nhà phố 14

  Tổng diện tích: 64 m2 Số tầng: 4 Số phòng ngủ: 4
 • Nhà phố 13

  Tổng diện tích: 64 m2 Số tầng: 3 Số phòng ngủ: 1
 • Nhà phố 12

  Tổng diện tích: 64 m2 Số tầng: 4 Số phòng ngủ: 4
 • Nhà phố 11

  Tổng diện tích: 64 m2 Số tầng: 3 Số phòng ngủ: 3
 • Nhà phố 10

  Tổng diện tích: 64 m2 Số tầng: 5 Số phòng ngủ: 4