Trang chủ Doanh nghiệp Thông tin doanh nghiệp

Trung tâm Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh

Lầu 6, số 168 Pasteur, Quận 1,
ĐT: 08 2103334 - 08 2103335 – 08 2103014 – 08 2103015 - 082913552 - 082913554 - Fax: 08 8248663
E-mail: ttttqh.sqhkt@tphcm.gov.vn | Website: www.planic.org.vn


Giới thiệu:

 

Trung tâm Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, được thành lập theo Quyết định số 3226/QĐ-UBND ngày 14 tháng 07 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức hoạt động theo Quyết định số 2989/QĐ-SQHKT ngày 17 tháng 10 năm 2006 của Sở Quy hoạch Kiến trúc.

  -Trung tâm Thông tin Quy hoạch có chức năng giúp Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác tổ chức công bố quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Thực hiện công bố công khai rộng rãi quy hoạch xây dựng được duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố và Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc.

  -Tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về quy hoạch xây dựng, quy định về kiến trúc cảnh quan và các quy định khác có liên quan.

  - Hướng dẫn, cung cấp thông tin và tư vấn thiết kế về quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, quy hoạch hệ thống hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội.

  -Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn hỗ trợ cho Sở Quy hoạch Kiến trúc và các hoạt động dịch vụ hành chính công về thông tin quy hoạch xây dựng.